Hovedmenu Produkter Gå til siden .
Forhandler Login
  • Kurven er tom

Handelsbetingelser

Holse & Wibroe A/S

Handelsbetingelser

Holse & Wibroe A/S

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR HOLSE & WIBROE A/S CVR: 28281439

Anvendelse. Disse almindelige salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leveranceordrer, medmindre der foreligger anden skriftlig aftale mellem Holse & Wibroe A/S, Agenavej 20, 2670 Greve ("H&W"), og køber, uagtet om køber er hjemmehørende i Danmark eller i et andet land. Ved uoverensstemmelser mellem disse salgs- og leveringsbetingelser og købers almindelige betingelser, er H&W's betingelser gældende, medmindre de afvigende betingelser er accepteret skriftligt af begge parter.

Tilbud og accept. Afgivne tilbud bortfalder, såfremt skriftlig accept ikke er kommet frem til H&W inden 14 dage fra tilbuddets afgivelse. H&W har først accepteret en ordre, når skriftlig ordrebekræftelse er modtaget af køber. En ordre optages til den på tidspunktet for H&W's ordrebekræftelse gældende pris. Mundtlige løfter eller aftaler, som ikke fremgår af ordrebekræftelsen, er ikke bindende for H&W. Samtlige målestoksforhold, farve- og vægtangivelser gælder indenfor branchemæssige tolerancer.

Priser. Opgivne priser er baseret på de på ordrebekræftelsestidspunktet gældende priser og omkostninger, herunder materialepriser, arbejdslønninger samt fremstillingsomkostninger inklusiv moms. Produktsortimentet og de til enhver tid gældende priser oplyses ved henvendelse til H&W. H&W er berettiget til at debitere særskilt gebyr for ekspedition og forsendelse. Eventuelle fragtomkostninger vil blive vist på hjemmesiden før køb, eller oplyst på ordrebekræftelsen. H&W er berettiget til på leveringsdagen at ændre priserne i overensstemmelse med ændringer i valutakurser, indkøbspriser, told, fragt-, forsendelses- og forsikringssatser og andre forhold, som ligger uden for H&W's kontrol og indflydelse. Med mindre at andet er aftalt forfalder krav til betaling netto 8 dage efter fakturadato. Såfremt betaling ikke finder sted rettidigt i henhold til betalingsbetingelserne, tilskrives renter med 1,5 % pr. påbegyndt måned. I tilknytning hertil kan H&W kræve godtgørelse for rykkergebyr, inkassogebyr og andre udgifter knyttet til inddrivelsen af betalingen i henhold til rentelovens regler herom. Ved betaling med betalings kort så som Visa, MasterCard, Dankort og MobilePay bliver betaling trukket efter ordren er afsendt fra vores lager.  


Købers pligt til at betale rettidigt består, selvom køber reklamerer over fejl og mangler, alternativt skal køber deponere købesummen i tilfælde af, at der påberåbes fejl eller mangler. Ved privatkøb gennem vores hjemmesider er der 14 dages fortrydelsesret samt 24 måneders reklamationsret. Returfragt skal dog arrangeres og betales af køber.  
Såfremt køber ikke foretager rettidig betaling, eller såfremt H&W modtager utilstrækkelige og/eller efter H&W's opfattelse negative kreditoplysninger om køber, er H&W berettiget til at standse yderligere leveringer, indtil der foreligger forudbetaling eller passende sikkerhedsstillelse. Præsteres forudbetalingen eller sikkerheden ikke inden den af H&W's fastsatte frist, er H&W berettiget til enten at hæve leverancen eller fastholde denne i hvilket tilfælde H&W kan kræve sine tab og omkostninger, herunder advokatomkostninger dækket.

Forsinkelse. Medmindre andet skriftligt er fastsat af H&W, sker levering snarest muligt under behørig hensyntagen til leveringstider hos H&W's underleverandører. Såfremt leveringstid er aftalt, anses denne for overholdt, når H&W forinden udløbet kan dokumentere, at det leverede er afsendt og står til rådighed. Leveringstiden forlænges, såfremt køber fremsætter ønske om ændringer eller supplement til det leverede. Såfremt der indtræder forsinkelse, uanset grunden hertil, kan køber hæve aftalen, hvis forsinkelsen er af væsentlig betydning for køber, og H&W af køber er gjort opmærksom herpå. Forsinket levering berettiger, uanset årsag, ikke køber til erstatning for hverken direkte eller
indirekte tab, medmindre det kan dokumenteres, at forsinkelsen skyldes grov uagtsomhed eller svig fra H&W. Leveringstid vil være mellem 2 til 7 dage. 

Det solgte leveres AB H&W's lager. Risikoen for det leverede overgår ved købers afhentning af det leverede. Ved transport med H&W's fragtfører overgår risikoen for det leverede ved købers modtagelse på bestemmelsesstedet, da H&W sørger for forsikring af transporten. Ved transport ved købers egen fragtfører, sker risikoens overgang ved modtagelse af det leverede på H&W's lager. Såfremt køber ikke kan aftage det aftalte parti eller dele heraf, fakturerer H&W varerne på aftalt leveringsdato. Varerne henstår herefter på H&W's lager for købers regning og risiko. Minimum 3 uger før aftalt leveringsdato kan køber fremsætte ønske om men ikke krav om ændring af leveringsdato, og i særlige tilfælde kan køber og H&W med nævnte minimumsfrist aftale ændring af leveringstidspunktet.

Mangler. Køber er forpligtet til grundigt at undersøge det leverede straks ved modtagelsen. Såfremt køber konstaterer eller burde konstatere, at det leverede lider af mangler, skal køber skriftligt gøre manglen gældende. Reklamationer må fremsættes skriftligt inden 8 dage fra modtagelsen. Reklamerer køber ikke rettidigt, bortfalder købers ret til at gøre manglen gældende.
Såfremt der forekommer mangler ved det leverede, som H&W er ansvarlig for, er H&W berettiget til at foretage omlevering, afhjælpning eller til at tage det leverede retur mod tilbagebetaling af ordresummen, hvis dette sker senest 30 dage efter, at skriftlig reklamation over den pågældende mangel er kommet frem til H&W. H&W er i så fald berettiget til at kræve de mangelfulde genstande udleveret, samtidig med at omlevering, afhjælpning eller tilbagebetaling af ordresummen finder sted.

Såfremt H&W foretager rettidig omlevering eller afhjælpning, er køber uberettiget til at hæve aftalen, kræve et afslag i købesummen eller til i øvrigt at rette noget krav om erstatning eller anden kompensation mod H&W som følge af de konstaterede mangler. I forbindelse med en eventuel omlevering eller afhjælpning, skal køber loyalt medvirke til, at sådanne foranstaltninger kan gennemføres. I tilfælde af, at H&W ikke konstaterer fejl, for hvilke H&W er ansvarlig, har H&W ret til godtgørelse for det arbejde og de omkostninger, som H&W har påtaget sig.


Såfremt H&W ikke foretager omlevering eller såfremt afhjælpning ikke sker rettidigt, er køber berettiget til at kræve aftalen hævet eller kræve erstatning/forholdsmæssigt afslag efter dansk rets almindelige regler, idet købers misligholdelsesbeføjelser da er begrænset hertil. Såfremt der foretages omlevering eller afhjælpning, kan eventuelle reklamationer ikke gøres gældende længere end den oprindelige aftalte reklamationsperiode. H&W er under ingen omstændigheder ansvarlig for driftstab, mistet fortjeneste eller andre indirekte tab, opstået som følge af konstaterede mangler.

Returnering. Ved modtagelse af skriftlig ordrebekræftelse, anses aftalen om levering for bindende. Returvarer modtages kun efter aftale og skal tilsendes H&W franko i hel og ubeskadiget stand og i uåbnede pakninger. Den debiterede pris med fradrag af 20 % krediteres køber, såfremt H&W har tiltrådt returneringen.
Produktansvar. Det nedenfor anførte ansvarsbegrænsning finder anvendelse, medmindre andet følger af ufravigelig dansk lovgivning: H&W er kun ansvarlig for personskade forvoldt af de leverede produkter, såfremt det dokumenteres, at skaden skyldes grov uagtsomhed udvist af H&W. H&W er ikke ansvarlig for skader på fast ejendom eller løsøre, som tilhører køber forvoldt af det leverede, samt for driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller indirekte tab. H&W er heller ikke ansvarlig for skader på produkter, der er fremstillet af køber, og hvori H&W's leverance indgår, eller produkter, hvori sådanne af købers produkter indgår. I den udstrækning H&W måtte blive pålagt produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde H&W skadesløs i samme omfang. Køber er forpligtet til at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler produktansvarsskaden mod H&W.

Ejendomsforhold. H&W forbeholder sig ejendomsretten til det solgte, indtil fuld betaling har fundet sted. Køber kan ikke udøve tilbageholdsret i det leverede, uanset om køber måtte mene at have et modkrav mod H&W. H&W er i tilfælde af købers betalingsmora berettiget til uden forudgående varsel at afhente det leverede, og køber er forpligtet til at foretage udlevering. Ved tilbagetagelse i henhold til ejendomsforbeholdet skal køber erstatte ethvert tab og samtlige omkostninger, herunder advokatomkostninger, som H&W måtte blive påført. Køber er uberettiget til at foretage videresalg, pantsætning, udlån, udlejning eller lignende af det leverede, eller lade det leverede indføre i fast ejendom på en sådan måde, at ejendomsforbeholdet ikke kan opretholdes, indtil fuld betaling er sket. Foretages der retsforfølgning imod det leverede fra tredjemands side, herunder ved udlæg, er køber forpligtet til straks at give H&W meddelelse herom.
Ansvarsbegrænsning. H&W´s eventuelle erstatningsansvar begrænser sig til tilfælde, hvor H&W har udvist grov uagtsomhed eller forsæt, og erstatningsansvaret omfatter ikke indirekte tab af nogen art, herunder driftstab, avancetab, tab af goodwill og lignende. Endvidere er H&W´s eventuelle erstatningsansvar maksimeret til et beløb svarende til det samlede vederlag i henhold til den enkelte ordrebekræftelse fremsendt af H&W til køber, dog maksimalt kr. 50.000 i hvert enkelt tilfælde. H&W tager forbehold for trykfejl, prisfejl, moms- og afgiftsændringer.


Force majeure. Såfremt H&W på grund af omstændigheder, som indtræder efter ordrens indgåelse, og som H&W ikke er herre over, f.eks., men ikke begrænset til, strejke, lockout, brand, mangel på transportmiddel, krig, valutarestriktioner, forbud mod import/eksport mm, bliver forhindret i at levere rettidigt, suspenderes leveringsforpligtelsen i det tidsrum forhindringen varer.


Køber er berettiget til at hæve købet efter angivne betingelser under Mangler, og kan ikke i anledning af eventuel ophævelse rejse krav om erstatning af nogen art, jf. dog det ovenfor anførte ved salg til ikke-erhvervsdrivende. H&W er berettiget til at annullere købet uden at dette berettiger køber til at kræve erstatning af nogen art, når leveringshindringen har varet i 30 dage. Det påhviler den part, der ønsker at påberåbe sig force majeure, uden unødigt ugrundet ophold skriftligt at underrette den anden part om dens opståen og ophør.


Værneting og lovvalg. Tvistigheder i anledning af nærværende salgs- og leveringsbetingelser afgøres efter dansk ret. Værneting for retssag anlagt af køber mod H&W er Sø- og Handelsretten i København. Værneting for retssag anlagt af H&W mod køber er Sø- og Handelsretten i København eller købers almindelige værneting, alt efter H&W's valg.

Hvorfor bambus?

Bambus er den hurtigst voksende

planten i verden, og derfor et

fantastisk materiale for bæredyktig produksjon.

Flere og flere velger bambus

Med våre bambusplater kan en for eksempel bygge bæredyktige kvalitetskjøkken

Motta prøver på produktene våre

Bambus er et materiale du må se og føle på.

Begynn derfor med å bestille en GRATIS

vareprøve på de produktene du vurderer å kjøpe.

This website uses cookies
We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services. You consent to our cookies if you continue to use our website.